Podmienky ochrany osobných údajov

 

Účel spracovania

 

V súvislosti s poskytovaním služieb zdravotnej starostlivosti v oblasti dermatovenerológia prevádzkovateľ spoločnosť SKINCARE s.r.o., so sídlom Ibišteková 13, Bratislava –mestská časť Čunovo 851 10 Bratislava, IČO: 51 936 411, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro vo vl. č. 131287/B, v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacienta spracúva osobné údaje dotknutých osôb – pacientov. Osobné údaje pacientov  sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/679“) v spojitosti so:

 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Informácie o prevádzkovateľovi

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť SKINCARE s.r.o., so sídlom Ibišteková 13, Bratislava –mestská časť Čunovo 851 10 Bratislava, IČO: 51 936 411, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro vo vl. č. 131287/B. Prevádzkovateľ je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť v oblasti dermatovenerológia jednak prostredníctvom prevádzkovania web stránky duchova.sk a jednak ambulantne na Šancová 110, 831 04  v Bratislave.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracovaním svojich údajov nás môžete kontaktovať na adrese

SKINCARE s.r.o., so sídlom Šancová 110, Bratislava, email: info@duchonova. sk, t.č. 0915135558.

 

 

Príjemcovia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  576/2004 Z.z.

 

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby/20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

 

Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má nasledovné právo:

 1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade, že prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám :
  1. o účele spracúvania osobných údajov;
  2. o kategórii spracúvaných osobných údajov;
 • o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 1. o dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 2. o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.;
 3. o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) 2016/679;

v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;

 1. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 2. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
 3. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 4. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 1. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 2. Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, nemá právo na prenosnosť osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 

Pri  poskytovaní poradenstva online je história vypnutá a správy neukladajú. Poradenstvo online má iba informatívny charakter, vychádza len z informácií od pacienta a v žiadnom prípade nie je vyšetrením ani určením diagnózy.

0